مقالات و پایان نامه ها

سیمای صحیفه سجادیه

نام امام سجاد علیه السلام چهارمین امام شیعیان تداعى کننده مناجات وراز و نیاز و دعااست. آن امام، مجالى براى فعالیتهاى علنى‏فرهنگى، اجتماعى و سیاسى نیافت و عمر شریف خود را در محراب‏عبادت و نیایش سپرى ساخت. عبادت و دعایش، «سیر الى الحق‏»نبود که «سیر الى الخلق‏» را به دنبال نداشته باشد. بلکه‏عبادت و محراب او و رویى به خالق و سویى به سوى خلق داشت. او با «حبل‏» دعا مردم را با خدایشان مرتبط مى‏ساخت و این‏«حبل‏» از چنان استحکام و عمقى برخوردار است که پس از گذشت‏قرنها، طراوت، اتقان و ژرفاى خود را از دست نداده است. نوشته حاضر، بحثى کوتاه در باره «صحیفه سجادیه‏» آن حضرت‏است. نمى‏توان گفت همه دعاها و نیایشهاى امام به دست ما رسیده‏است; بلکه دعاهاى منسوب به آن حضرت قطره‏اى از دریاى ژرف‏نیایشهاى او است. دلیل این سخن مستدرکات بسیار «صحیفه کامله‏سجادیه‏» است. ... ادامه مطلب

رسالت صحیفه سجادیه

برای به دست آوردن رسالت صحیفه سجادیه، توجه به دو مبدأ فاعلی ‌و‌ مبدأ غایی در این صحیفه نورانی حائز اهمیت است. وقتی كه به مبدأ فاعلی پیام‎ها ‌و‌ معارف ارزشمند صحیفه سجادیه توجه می نماییم، در می‎یابیم كه این عبارات غنی، استوار ‌و‌ جامع، نمی‎تواند ‌از‌ زبان شخصی معمولی ارائه شده باشد. مجموع دعاهای امام سجاد علیه‎السلام كه به نام زیبای صحیفه سجادیه معروف شده است، پس ‌از‌ قرآن مجید ‌و‌ نهج البلاغه، بزرگترین ‌و‌ مهمترین گنجینه گرانبهای حقایق ‌و‌ معارف الهی است، به طوری كه ‌از‌ ادوار پیشین ‌از‌ طرف دانشمندان برجسته ما، این صحیفه نورانی به «اخت القران» ‌و‌ «انجیل اهل بیت علیه‎السلام » ‌و‌ «زبور آل محمد علیهم‎السلام » لقب گرفته است. ... ادامه مطلب

راهبرد نيايش در صحيفه سجاديه

همپايى قرآن ‌و‌ عترت حاوى اين نكته است ‌كه‌ تفسير قرآن ‌را‌ بايد ‌از‌ عترت جست. همين موضوع ضرورت آشنايى بيشتر ‌با‌ سخنان اهل بيت ‌را‌ آشكار مى سازد ‌و‌ صحيفه سجاديه، خود ترجمان قرآن است. آشنايى بهتر ‌با‌ اين كتاب آسمانى ‌از‌ نظر سند، شرحهاى آن، زمان، معارف مندرج درآن، ساختار ‌و‌ سرانجام كتابهاى ديگرى ‌كه‌ در حكم جلدهاى بعدى آن هستند، ‌از‌ اهداف اين نوشته است ‌و‌ اميدوار است ‌به‌ اين پرسش ها پاسخ دهد ‌كه‌ صحيفه سجاديه چگونه كتابى است ‌و‌ امام سجاد(ع) چرا معارف بلند الهى ‌را‌ در قالب نيايش بيان كرده است ‌و‌ سرانجام راهبرد نيايش در اين زبور آل محمد (ص) چيست؟ مقاله «توصيفى» است ‌و‌ ‌به‌ روش كتابخانه اى تهيه ‌و‌ تدوين گرديده است ‌و‌ اشاره ‌به‌ عناوين معارف بلندى ‌را‌ ‌كه‌ در صحيفه موجود است، مى توان ‌از‌ نكته هاى محورى تحقيق بر شمرد، ‌از‌ جمله: ژرفاى توحيد، نبوت، امامت، تمسك ‌به‌ قرآن مجيد. ... ادامه مطلب