دعای ۴۴ صحیفه سجادیه – استاد حجت الاسلام وافی

 1. جلسه اول دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 2. جلسه دوم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 3. جلسه سوم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 4. جلسه چهارم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 5. جلسه پنجم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 6. جلسه ششم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 7. جلسه هفتم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 8. جلسه هشتم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 9. جلسه نهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 10. جلسه دهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 11. جلسه یازدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 12. جلسه دوازدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 13. جلسه سیزدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 14. جلسه چهاردهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 15. جلسه پانزدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 16. جلسه شانزدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 17. جلسه هفدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 18. جلسه هیجدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 19. جلسه نوزدهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 20. جلسه بیستم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 21. جلسه بیست ویکم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 22. جلسه بیست دوم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 23. جلسه بیست سوم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 24. جلسه بیست چهارم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 25. جلسه بیست پنجم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 26. جلسه بیست شش دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 27. جلسه بیست هفتم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 28. جلسه بیست هشتم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 29. جلسه بست نهم دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی
 30. جلسه سی ام دعای ۴۴ صحیفه سجادیه حجت الاسلام مرتضی وافی

هیچ دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *